The flavor is in the smoke

The flavor is in the smoke